header

การประกาศผล

ประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”

https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/