header

กติกาการประกวด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” ซึ่งเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร และส่งต่อข้อความอันมีสาระสำคัญในการพัฒนาระบบการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ : การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 1.2 การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญอย่างไร

 1.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่าย ๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยคลิปวิดีโออาจมีเนื้อหาหรือการดำเนินเรื่องไปในลักษณะการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชน ในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้งและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. คุณสมบัติของผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวด

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 2.1 ระดับประถมศึกษา

 2.2 ระดับอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษา

 2.3 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
 ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม และส่งผลงานได้ไม่ จำกัดจำนวน โดยต้องเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้า ร่วมการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้เพียงรางวัลเดียว /3. เงินรางวัล...

3. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 3.1 เนื้อหาที่นำเสนอ

 3.1.1 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” มีเนื้อหาเชิญชวนหรือรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมทางการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่ว่า จะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม

 3.1.2 คลิปวิดีโอต้องไม่มีเนื้อหาลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของ กฎหมายใด และต้องไม่มีข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 3.2 เทคนิคการจัดทำ คลิปวิดีโอสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น มิวสิควิดีโอ รายงานพิเศษ ละครสั้น สารคดี หรืออินโฟกราฟิก (Infographic) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 1 นาที และความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 720p (1280 x 720 พิกเซล) ประเภทไฟล์ WMV MPG MP4 หรือ MOV

 3.3 การเผยแพร่ผลงาน

 3.3.1 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความ เหมาะสมของเนื้อหาก่อนนำเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”

 3.3.2 กรณีที่มีผู้ส่งคลิปวีโอเข้าประกวดแต่ละประเภท จำนวนมากกว่า 10 ชิ้น คณะกรรมการจัดการ ประกวดจะคัดเลือกคลิปวิดีโอให้เหลือ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดของแต่ละประเภท เพื่อเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

 3.4 รายละเอียดอื่นๆ

 3.4.1 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำหรือจัดทำโดยผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดเท่านั้น และไม่เป็น ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

 3.4.2 ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สำนักงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณี ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

 3.4.3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะนำคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำสื่อรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า โดยผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอาผลงานของตนไปดัดแปลงให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์งาน ทั้งนี้ คลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง

4. การส่งผลงานเข้าประกวด

 4.1 ผู้สนใจเข้าประกวดกดติดตามแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.
 4.2 เปิดรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต." https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน

 5.1 คณะกรรมการจัดการประกวดจะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะพิจารณา กลั่นกรองคลิปวิดีโอที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดของแต่ละประเภทเพื่อเผยแพร่ต่อไป

 5.2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจากคณะกรรมการการจัดการประกวดทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 5.3 คลิปวิดีโอที่เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการพิจารณาฯ และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” เรียบร้อยแล้ว คลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทจะได้รับ รางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนในอันดับที่ 2 และที่ 3 ของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และคลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนในอันดับที่ 4 ถึงที่ 6 ของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
- จำนวน Like ครั้งละ 1 คะแนน
- จำนวน Share ครั้งละ 2 คะแนน
การนับผลคะแนนเริ่มนับจำนวน Like และ Share ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ส่งคลิปวิดีโอจะต้องไม่ใช้โปรแกรมปั่นยอดวิว หรือกระทำการอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประกวดรายอื่น หากคณะกรรมการตัดสินผลงานตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ในห้วงเวลาการประกวดหรือภายหลังการประกวด คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบรางวัล  หรือเรียกรางวัลคืน

 5.4 ประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

 5.5 คณะกรรมการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 5.6 คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”

https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/